Taxivervoer Ontwikkelingen

Het landschap van collectief personenvervoer is momenteel in volle verandering. De innovatieve werkwijzevan nieuwe digitale platformen, ontwikkelingen in gedeelde mobiliteiten autonome voertuigen, de vergroening van taxivloten en het capteren en gebruiken van data zullen hun weg moeten vinden naar een toekomstbestendig en innovatief kader voor collectief personenvervoer.De conceptnota ‘Hervorming Vlaamse taxiregelgeving’ focust op het bezoldigd niet-geregeld personenvervoer. De krijtlijnen komen deels tegemoet aan de hierboven geschetste uitdagingen en werden toegelicht aan een aantal betrokken stakeholders. De MORA vindt de conceptnota een goede eerste aanzet voor het maatschappelijk debat over de innovatie en hervorming van het collectief personenvervoer. Het debat binnen de MORA heeftvolgende maatschappelijke breuklijnen naar voorgebracht:De vraag van de (toekomstige) reiziger naar meer flexibiliteit, toegankelijkheid, gebruikersgemak en transparantie versus de Vlaamse regelgeving voor bestaande en nieuwe spelers binnen de taxisector.De innovatieve ontwikkelingen binnen het collectief personenvervoer versus de huidige bedrijfscultuur en reglementering van de Vlaamse taxisector. Voor de MORA moeten deze elementen nog aan een grondiger debat onderworpen worden en verder worden uitgewerkt in de conceptnotaalvorens de principes van de conceptnotakunnen worden omgezet in regelgeving.Het debat in de MORA heeft een aantal maatschappelijke uitgangspunten opgeleverd voor de hervorming van het collectief personenvervoer, waaronder het taxivervoer. In het advies formuleren we telkens ook reflecties op de krijtlijnen zoals die zijn geformuleerd inde conceptnota aan de Vlaamse regering:Taxi als onderdeel duurzaam mobiliteitsbeleidVoor de MORA is het belangrijk dat een hervorming van de taxiregelgeving ervoor zorgt dat de taxi een volwaardig onderdeel wordt van een duurzaam mobiliteitsbeleid en ook buiten degrootsteden een alternatief biedt voor het bezit en gebruik van een eigen wagen. Voor de MORA moet de rol van een mogelijke OV-taxi decretaal worden geregeld in de wetgeving van de hervormde taxisector. Na de evaluatie van de proefprojecten basisbereikbaarheid moet duidelijk zijn welke concrete modaliteiten rond de OV-taxi nog moeten worden geregeld in de toekomstige wetgeving rond basisbereikbaarheid. Het is belangrijk dat, naast taxi’s, ook andere vervoerscategorieën kunnen ingezet worden voor het vervoer op maat.Reiziger centraal bij hervorming taxiregelgevingDe MORA stelt vast dat deconceptnota vooral is opgebouwd vanuit het perspectief van de reguliere taxisector en de nieuwe digitale vervoersplatformen. Voor de MORA is het belangrijk dat de reiziger centraal staat en ook de sociale, inclusieve opdracht van betaalbaarheid, toegankelijkheid, beschikbaarheid en bescherming als uitgangspunten worden meegenomen in de conceptnota en de wetgeving.

Conceptnota Hervorming Vlaamse taxiregelgeving5Gelijk speelveld voor vergelijkbare dienstverleningDe MORA beklemtoont het belang van een gelijk speelveld voor vergelijkbare dienstverlening. Een hervorming van de taxisector moet goed doordacht zijn,daarom dient elk onderdeel van de huidige regelgeving dat mogelijks wordt hervormd, grondig te worden onderzocht op zijn sociaaleconomische impact.De conceptnota duidt dat de Vlaamse regeringin de toekomst naar vier verschillende exploitatievormen wil gaan: straattaxi’s, standplaatstaxi’s, ceremonieel vervoer en OV-taxi’s. De Mobiliteitsraad vindt het positief dat deze categorieën overeenstemmen met de bestaande vervoersrollen. Naast het feit dat deze rollen alle huidige vormen van individueel bezoldigd personenvervoer vatten, is het evenzeer belangrijk dat deze vier rollen in staat zijn om in de toekomstalle mogelijke innovaties in het individueel bezoldigd personenvervoer kunnen incorporeren. Respect voor de arbeids-en verloningsvoorwaarden van chauffeursDe MORA vraagt om de arbeids-en verloningsvoorwaarden van de chauffeurs te beschermen en dit te bespreken op de geëigende fora. De MORA vindt dat chauffeurs die in dit kader opereren moeten voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen zodat een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de reizigers wordt gegarandeerd.Rol lokale besturenDe MORA stelt op basis van de conceptnota vast dat de toekomstige rol van de lokale besturen eerder controlerend dan sturend zal zijn. De Raad is voorstander van de mogelijkheid om voorwaarden op te leggen om zo lokale differentiatie voor bepaalde categorieën taxi’smogelijk te maken. Voor de MORA is het cruciaal dat de voorwaarden voor alle categorieën van taxi’s binnen een bepaald gebied zoveel mogelijk gelijk lopen om eventueel shoppingedrag en misbruik tegen te gaan. Voor de MORA is het belangrijk datde hierboven aangehaalde vijf maatschappelijke uitgangspunten hun weg vinden naar de conceptnota en in een latere fasenaar verdere regelgeving. Het zal daarom noodzakelijk zijnomin het participatietraject dat werd opgestart, naast de aanvullingen van de MORA, ook andere invalshoeken rond de hervorming van het collectief personenvervoer mee te nemen. Ook een uitgebreide evaluatie van de bestaande taxiregelgeving is daarbij cruciaal. De MORA vindt dat de Vlaamse regeringin overleg met de federale regeringmoet garanderen dat sociale, economische en fiscale wetgeving waar nodig wordt aangepast om het vooropgestelde principe ‘gelijke wetten voor gelijksoortig werk’ in de praktijk te brengen. Ook het stroomlijnen met de verschillende gewestelijke regelgevingen en een samenwerking met de verschillende vervoersoperatoren is cruciaal.